Loading

Подписан е договор за Интегриран воден проект за гр. Радомир

На 15.04.2011 г., между г-н Красимир Борисов-кмет на община Радомир и Министъра на околнота среда и водите г-жа Нона Караджова в присъствието на зам.-министър Ивелина Василева в сградата на Министерство на околната среда и водите се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № DIR51011119-4-16 от 01.11.2010 г. „Интегриран воден проект за гр. Радомир" одобрен за финансиране по процедура № BG161РО005/101.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на ОП „Околна среда 2007-2013 г.".
Финансирането на проекта е осигурено от ОП „Околна среда 2007 - 2013 г." и националния бюджет.
Стойността на Договора е приблизително 80 млн. лв., с включени в нея средства за непредвидени разходи, финансов резерв и ДДС.
Съгласно Договора се предвижда: проектиране на ВиК мрежата, подлежаща на рехабилитация и разширение, проектиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води, подготовка на тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на строителните работи, за строителен надзор и други услуги и изпълнението на следните строителни работи:
• Рехабилитация на приблизително 52 км канализационна мрежа;
• Рехабилитация на приблизително 38 км водопроводна мрежа, попадаща в
трасето на канализацията;
• Изграждане на около 6 км нова канализация;
• Строителството на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Битовите отпадъчни води в Радомир ще бъдат обхванати 100% и адекватно третирани.
Ще бъде намален рискът от замърсяване на подземните и повърхностните води в района, ще бъдат предотвратени течовете от мрежата и загубите на питейна вода ще бъдат намалени значително. В резултат ще бъде осигурено изпълнението на изискванията на законодателството в областта на водите за осигуряване на достатъчно количество питейна вода, с необходимото качество, подходящо за консумация от населението.