Loading

ЗА Обявяване землищата на Д.Диканя и Г.Диканя за екологично чист регион

Позицията на Инициативен Комитет(ИК), която е представена пред общината: Уважаеми г-н Председател, Уважаеми Общински съветници, Дами и Господа, Местността Вакарелец е последната най-южна част на голо бърдо. Разположена е в землищата на с. Горна Диканя и с. Долна Диканя. С 980 м надморска височина, и около 500 метра денивелация, я прави едно от най-високите места в землището на цялата община Водите при снеготопене и дъжд по източният скат се вливат в река Клисура, а от там в язовир Диканите, а тези по югозападният скат след язовира и се включват в напоителните системи на цялото радомирско землище. Вилната зона в подножието на Вакарелец черпи вода със сонди от подпочвените му води.

ИК счита, че направеното инвестиционно предложение от фирма ГОЛДЪН БИЙЧ ПРИМА БГ ЕООД, няма да допринесе за икономическото развитие на региона, създава сериозни предпоставки за екологично замърсяване и са допуснати административни нарушения при процедурата за отдаване на концесията.

В Инвестиционното предложение не са представени социални разчети, от които да може да се предположи колко и какви работни места ще бъдат разкрити, т.е. не е ясна социалната значимост на този проект.

Планираната първоначална инвестиция е за закупуване на транспортна, товарачна и земекопна техника.

Допълнителните инвестиции, планирани за 13-та и след това на 23-та година от началото на добива, са за закупуване на нови машини, както и да се извърши основен ремонт на използваната техника, но няма предвидени нито един лев за поддръжка, и ремонт на пътната инфраструктура, която ще се използва, нито за развитие на социални и обществено значими проекти за населението.

Вероятният приход от концесионната такса, за Община Радомир ще e около 1300 лева месечно по разчети на инвеститора.

От екологична гледна точка в документацията също намираме съществени пропуски, които силно ни притесняват: Освен добива на руда, на място ще се извършва и преработката. Тя предполага натрошаване на рудата и третирането и с бактериални разтвори, а крайният продукт с елементарен цинк. Никъде в документацията и придружаващата кореспонденция да този момент не е посочено - Какви ще са нивата на шум. Какви ще са нивата на фини прахови частици и на каква територия ще се разпространят.
Не е направено хидро-геоложко проучване за подпочвени води, и не е посочено какво влияние ще имат изслужващите разтвори на тези води.
Не е посочено какво е цялото количеството препарати които ще бъдат използвани за разрушаване и изслужване на скалите и рудата за целият 35 годишен период на концесията и как ще се отрази тяхното натрупване във природата.

Според предложената технология на добив, от кандидат-концесионера, след отработването на част от запасите, а в последствие и изслужената руда, ще се връщат обратно в отработеното пространство, като по този начин ще се извършва рекултивацията. Поради тази причина заявителят е предвидил в инвестиционната си програма само 20 000 лева за биологична ре култивация на участъка за целият период на концесията (по-малко от 600 лева годишно)

Концесионерът сам е посочил, че до този момент няма никакъв опит при работата с тази технология на добив. Ние нямаме данни и технологията да е използвана в нито една страна от Европейският съюз. Посочени от инвеститора като пример са Казахстан, Узбекистан, Африка, Китай и от скоро в Монголия
Не става ясно и какви ще са отпадъчните продукти от обработката и къде ще се депонират те. Не става ясно какви ще са необходимите мерки за обезопасяване от химично и биологично замърсяване, как ще се предприемат тези мерки, кога и от кого.

При провеждането на първоначалните съгласувателни процедури фирма ГОЛДЪН БИЙЧ ПРИМА БГ ЕООД, са заявили концесионна територия в размер на 209 декара. При тази площ закона не изисква задължителен ОВОС и допуска дейността да се извърши с решение на РИОСВ. След получаването му, обаче концесионерът пред МС е заявил площ от 392 декара (почти двойно), с което е направен опит да бъде заобиколен Закона и неговото императивно изискване за задължителен ОВОС при територия над 250 декара.

Съществуват и други административни нарушения, които са предмет на заведените от ИК и Община Радомир административни дела с искане за отмяна на концесията.