Loading

Намалява безработицата в община Радомир

В края на май регистрираните безработни са 629, същия период на миналата година те са били 774. Равнището на безработица в Радомир е 7 процента, което е с 1,6 на сто по-малко, отколкото в края на май 2016 г. Сред регистрираните безработни в община Радомир преобладават жени - 348, мъжете са 281. Повечето търсещи препитание радомирци са над 50 г. - 286 души. Ограничените възможности за реализация на тази група се дължат, от една страна на възрастта, от друга - на сравнително ниското им образование и квалификация.
Със слаба динамика се характеризират измененията в професионалната структура на безработните в петте месеца на годината. Висок относителен дял запазват тези без специалност - 49,8 процента. Делът на регистрираните безработни специалисти е 18,8 на сто, търсещите работа с работническа специалност са 31,5 на сто.
Към края на май регистрираните безработни младежи са 64, те са били 91 по същото време на миналата година. Една четвърт от тях са с основно и с по-ниско образование. За ограничаване на младежката безработица Бюрото по труда организира различни форми на посредничество - консултиране, насочване към програми, алтернативни начини на заетост и други.