Loading

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва съобщава

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. София бул. Христо Ботев 48 Дружество на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Радомир

Екз. Единствен !

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 02 2014г. в клуба на Пенсионера на площад Войнишко въстание се проведе Общото събрание на Дружеството на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр. Радомир.

Като гости на събранието присъстваха о.р. полк ПАРАПАНОВ от Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. София бул .Христо Ботев 48 и председателя на Областния съвет на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Перник о.р. Любомир ЛАЗАРОВ.

В годишния отчет, прочетен от о.р. полк Ненчо Никифоров МИРКОВ бе посочено доброто функциониране на клуба през отчетния период и бяха приети проекто - мероприятия за работа на същия през 2014 г.

Съранието прие единодушно оставката на досегашния председател о.р. полк Ненчо Никифоров МИРКОВ, като му бяха изказани благодарностти за неговия принус, относно учредяването на клуба през 2008г. и активната му обществена работата като Председател на Дружеството.

За председател на Дружеството на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Радомир на общото събрание бе предложен и новоизбран .о.р. Иван Славов ИВАНОВ от град Радомир.

Отпечатано в 1 /един/ екз. Председател на Дружеството на
Екз. № 1 - за Д СОСЗР гр. Радомир Съюз на офицерите и сержантите от
Размножено в 2 копия запаса и резерва гр. Радомир
Копие № 1 -
Копие № 2 - О.Р._________/Иван ИВАНОВ/
Изг. / отпеч.: Иван Славов ИВАНОВ
__ __ 2014г.