Loading

Съдът отмени решението за проучвания в Диканите

РЕШЕНИЕ № 11107 София, 25.07.2013 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми март две хиляди и тринадесета година в състав:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба от кмета на Община Радомир; на Димитър Богданов Лямов от с. Долна Диканя и Пламен Борисов Цамбов от с. Горна Диканя , срещу разрешение № 301/24.09.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с което е разрешено на "Геотехникс Инженеринг" ЕООД, гр. София, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства/ЗПБ/ в площ "Добри дол", разположена в землищата на село Горна Диканя и село Долна Диканя, Община Радомир и село Ярлово и село Ковачевци,Община Самоков , при посочени в разрешението условия.
РЕШИ:
ОТМЕНЯ разрешение № 301/24.09.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с което е разрешено на "Геотехникс Инженеринг" ЕООД, гр. София, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства/ЗПБ/ в площ "Добри дол", разположена в землищата на село Горна Диканя и село Долна Диканя, Община Радомир и село Ярлово и село Ковачевци,Община Самоков.
ВРЪЩА преписката на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за произнасяне по заявление вх. № Е-26-Г-49/12.05.2011 година "Геотехникс Инженеринг" ЕООД, гр. София, при спазване на задължителните изисквания на чл. 26, ал. 1 и на чл. 56, ал. 1 от Закона за подземните богатства.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.