Loading

Районна прокуратура Радомир

Историята й започва през 1883 г., когато в Радомирска община е назначен първият мирови съдия. Поради нарастване обема на работата , по - късно, територията на общината е разделена на два под съдебни района, с по един мирови съдия за всеки един. Мировите съдии са правораздавали като такива до 1937 г. Преминавайки към Кюстендилски окръг , Радомирска община влиза в състава на новосформираната околия с център Радомир, към която се създава околийски съд, с прокурор към него .

След териториално-административната реформа от 1959 г. Радомирска околия, вече като община /която е включвала в границите си днешните общини Земенска и Ковачевска/, влиза в границите на новосъздадения Пернишки окръг, а прокуратурата е издигната в районна. Като такава тя е на пряко подчинение на Окръжна прокуратура-Перник.

Първият районен прокурор на Радомирската прокуратура е Цветан Борисов Петков /01.VІІІ.1959 г.-11.ІХ.1961 г./.