Loading

Зайцеферма за 25000 заека годишно ще изграждат в Долна Диканя

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на зайцеферма с капацитет до 25 000 бр. животни годишно и необходимите за това обслужващи помещения на площ 1000 кв.м. в имот в с. Долна Диканя, община Радомир. Територията, обект на предложението е урбанизирана-съществуващ селскостопански
двор, който граничи с улица. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до съществени
промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение. При прилагане на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците, по време на реализация на инвестиционното предложение, няма да има значително въздействие
върху компонентите и факторите на околната среда.

Водоснабдяването на обекта ще се реализира от съществуваща водопроводна мрежа на с. Долна Диканя. За отпадъчните води е предвидено пречистване в ЛПС, преди заустване в дере от водосбора на р. Арката.7. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и промени в качеството на атмосферния въздух в района.
За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
При спазване на необходимите изисквания за проектиране и на екологичното законодателство, не се очаква негативно въздействие на намерението върху компонент „почви".